Handla tryggt

INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

Upperty AB, org. nr 556949-0302, värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd såsom till exempel Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) som den också kallas. Vi har som mål att vara tydliga och förklara hur dina personuppgifter samlas in och behandlas av oss och av våra samarbetspartners. Vi samlar inte in eller behandlar mer uppgifter än vad vi behöver för att kunna uppfylla dina förväntningar och de skyldigheter som vi har mot dig. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används.

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in via vår webbplats.

RÄTTSLIG GRUND

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en så kallad rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla det avtal vi har med dig som kund genom ditt köp.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och innebär situationer där vi vill, eller behöver göra något, t.ex. kommunicera med dig eller marknadsföra våra produkter och tjänster, som i huvudsak är till vår fördel, förutsatt att det inte skadar dina egna intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar uppgifter som du som kund själv lämnat till oss när du handlar på eller besöker vår webbplats samt kommunicerar med oss. Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt personnummer (i de fall du valt att uppge detta), din postadress och ditt användarkonto.

Vi behandlar ditt personnummer endast när det är nödvändigt med hänsyn till vikten av en säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi använder ditt personnummer i så begränsad utsträckning som möjligt. De situationer där vi kan komma att behandla ditt personnummer är vid köp, när vi behöver identifiera dig i kundserviceärenden, när du begär information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, begär att vi rättar uppgifter om dig som är felaktiga, ber oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig och att vi ger dig en kopia av de personuppgifter vi har om dig.

Vi samlar även in och behandlar uppgifter från dig när du handlar på eller besöker vår webbplats. Personuppgifter som vi behandlar är uppgifter om dina köp och köphistorik. Vi behandlar också dina personuppgifter via godkännande av cookies, se eget stycke nedan.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar tidigare nämnda personuppgifter för att:

 • hantera din beställning/köp för att kunna:
  • identifiera dig
  • leverera beställd vara
  • hantera din betalning
  • bearbeta returer, byten och eventuella reklamationer
  • skicka dig SMS-aviseringar om leveransstatus
  • kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor
 • ge dig en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster via insamlande av cookies
 • fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet)
 • marknadsföra våra produkter
 • utveckla vår kunskap om kunder och analysera ditt kundbeteende, vilket innebär att en s.k. profilering sker. Vi ger dig erbjudanden som vi tror du kommer uppfatta som relevanta baserat på resultatet av denna analys av ditt användarbeteende, och för att inte störa dig i onödan, kunna erbjuda dig produkter som matchar dina önskemål och behov
 • hantera kundserviceärenden
 • utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort
 • förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

LAGRING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter överförs till våra samarbetspartners, i syfte att administrera och underlätta ditt köp och hjälpa oss med marknadsföringsutskick. Dessa samarbetspartners är t.ex. transportbolag, betalpartner, e-postleverantör, SMS-leverantör, webbanalysleverantör och tryckeri. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Vi säkerställer att våra partners hanterar personuppgifter enligt gällande lagstiftning och på ett säkert sätt genom att ingå avtal om hantering av personuppgifter med dem.

Vi lagrar data på egna servrar i Sverige eller på servrar som tillhandahålls av våra partners.

Våra partners och serviceleverantörer har alla sin hemvist inom EES och likaså finns deras servrar och annan lagringsutrusning placerade där. Enda undantaget är Google LLC, se eget stycke under Cookies.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana uppgifter.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av våra tillgångar.

TIDSPERIOD FÖR BEHANDLING OCH LAGRING

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades, eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål.

Om du kontaktar oss via e-post så sparas vår korrespondens så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera kundförhållande, inklusive dina köp och användarkonto, eller för att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. uppfylla garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra vårt avtal eller våra rättsliga förpliktelser och åtaganden gentemot dig.

Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål bevaras i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål under ett år från att ditt kundförhållande med oss har upphört.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

 

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

När du handlar hos oss kan du känna dig trygg och säker. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler samt våra interna riktlinjer och rutiner.

Vi säkerställer också genom tekniska lösningar och avtal med våra partners och leverantörer att dessa hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt och att de efterlever lagstiftning rörande personuppgifter.

Betalnings- och fakturainformation överförs via en krypterad anslutning från vår betalpartner som administrerar betalningen.

DINA RÄTTIGHETER

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag): Vi vill vara o¨ppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta mer om hur vi behandlar just din information, kan du bega¨ra ett registerutdrag av oss. Du har rätt att begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats om dig. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Om vi mottar en bega¨ran om registerutdrag kommer vi fråga om uppgifter fo¨r att sa¨kersta¨lla att informationen la¨mnas till ra¨tt person.

Rätt till rättelse: Du kan bega¨ra att dina personuppgifter ra¨ttas om uppgifterna a¨r felaktiga eller ofullsta¨ndiga.

Rätt till radering: Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om:

 • uppgifterna inte la¨ngre a¨r no¨dva¨ndiga fo¨r de a¨ndama°l fo¨r vilka de har samlats in eller behandlats
 • du invänder mot behandling för direktmarknadsfo¨ringsa¨ndama°l

Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Rätt till begränsning: Du har ra¨tt att bega¨ra att behandlingen av dina personuppgifter begra¨nsas.

Berättigat intresse/intresseavvägning: Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har skyldighet till detta enligt lag eller myndighets anvisningar eller beslut.

Direktmarknadsföring: Du har när som helst rätt att inva¨nda mot att dina personuppgifter behandlas fo¨r direktmarknadsfo¨ring. Rätten omfattar a¨ven de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utfo¨rs fo¨r direktmarknadsfo¨ringsa¨ndama°l. Med direktmarknadsfo¨ring avses alla typer av uppso¨kande marknadsfo¨ringsa°tga¨rder (t.ex. via post, e-post och SMS).

Du har mo¨jlighet att välja vilka kommunikationskanaler vi ska anva¨nda fo¨r utskick och personliga erbjudanden, t.ex. kan du va¨lja att endast fa° erbjudanden via e-post, men inte SMS. I sa° fall behöver du inte inva¨nda mot personuppgiftsbehandlingen som sa°dan, utan kontakta vår kundservice.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få dessa uppgifter o¨verfo¨rda till en annan personuppgifts-ansvarig. Rätten omfattar endast uppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av laglig grund, t.ex. ett avtal med dig. En fo¨rutsa¨ttning fo¨r dataportabilitet a¨r att o¨verfo¨ringen a¨r tekniskt mo¨jlig.

Rätt att lämna in klagomål: Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter kan du kontakta oss på våra kontaktuppgifter nedan.

COOKIES

På vår webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på vår webbplats.

Vi använder oss av olika typer av cookies:

1. en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.

2. en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

3. tredjepartscookies, dessa cookies har ett annat företag placerat på din dator. Det är tredjepartscookies som bl.a. gör att du får se riktade annonser på andra sajter s.k. retargeting.

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats för besökaren t.ex. genom att anpassa vår webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen, samt kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg. Vi använder oss av cookies för att analysera vår webbplats och hur den används (se stycken om webbanalys nedan) samt för marknadsföring genom retargeting.

Genom att godkänna denna integritetspolicy och/eller använda vår webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång vår webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.
Om du vill radera cookies som redan finns på din dator: se instruktionerna i din webbläsare.

Google Analytics och Google Tag Manager (webbanalys)
vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC (”Google”). Google Analytics använder cookies, dvs. textfiler som placeras i din dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom din användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i och utanför EES.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbsidan och sammanställa rapporter av aktiviteter på vår webbplats.

Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med andra data som Google innehar. Genom att använda vår webbplats, samtycker du till att Google behandlar dina uppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera och finns tillgängligt här.

Genom Google Analytics använder vi även cookies till remarketing. Remarketing innebär intressebaserad annonsering, dvs. att ditt beteende på vår webbplats kan användas för riktade annonser på andra webbplatser. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie.Om du önskar att ändra dina inställningar för remarketing eller önskar välja bort cookies som används för intressebaserad annonsering från Google, kan du göra det här .

KONTAKTUPPGIFTER

Det är Upperty AB, org. nr 556949-0302, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Välkommen att kontakta oss på gdpr@uppercut.se när du har frågor om personuppgifter vi har lagrat om dig.

Upperty AB
Box 20041
161 02 Bromma

 

Trygg på Uppercut.se

Du ska alltid känna dig trygg när du handlar på Uppercut.se. Vi erbjuder därför 365 dagars öppet köp på alla beställningar, fri frakt inom Sverige och kundtjänst alltid nära till hands.

Uppercut.se följer konsumentköplagen vid eventuella reklamationer, läs mer på konsumentverket.se. Uppercut.se drivs från Sverige av DreamGroup AB. Sedan 2005 har vi levererat underkläder till tusentals nöjda kunder.

Säker kortbetalning

Väljer du kortbetalning i kassan kommer du, efter att du klickat på köpknappen, slussas vidare till en säker betalsida där du genomför ditt köp. Pengarna dras från det kort du använder och det kostar inget extra att betala med kort. Beställningen skickas till dig eller till den leveransadress du angett vid beställningen. Vi accepterar Mastercard och Visa. Kortbetalningarna hanteras av Euroline eller DIBS som är en av Sveriges största PSP och godkänner kraven för PCI DSS.

Betala utan kort

Om du är osäker på att handla med kort så accepterar vi även Paypal, faktura, direktbetalning och postförskott. Med postförskott betalar du först vid ditt utlämningsställe. Väljer du faktura betalar du när du själv vill inom loppet av 30 dagar. Det går även att välja delbetalning där du kan dela upp din betalning över en längre tid. Väljer du direktbetalning sköter du säkert betalningen via din internetbank. Så skulle du av någon anledning inte vilja betala med kort rekommenderar vi att du väljer något av dessa alternativ om du känner dig osäker

Betalningsteknik

Vi kan varken se eller spara din kreditkorts- och bankinformation. Den information du uppger vid betalningstillfället skickas direkt till bankens betalningssystem där information behandlas säkert. All kommunikation där din kreditkorts- och bankinformation krypteras och skickas därmed säkert.

3D Secure

Vi använder oss av ett betalningssystem som heter 3D Secure. 3D Secure är system av VISA som verifierar dig som konsument när du betalar med ditt kort på Internet. Tekniken används även av MasterCard. Det innebär att när du använder ditt kort för att köpa varor eller tjänster på Internet är det upp till din kortutgivare eller bank att identifiera dig.

3D Secure fungerar så att när kunden vill betala anger han/hon sitt kortnummer. Via krypterad kommunikation kontrolleras detta av kortföretaget via en speciell säkerhetsserver. Kunden identifierar sig med ett lösenord, banken verifierar och säljaren får OK på att köpet kan genomföras.